คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายริ้ว คุ้มชนม์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วีระเดช วีระเตโช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ประสิทธินาวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี คุ้มชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก หมื่นนุช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหฤทัย อยู่เกื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สติดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันทา คุ้มชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ เหล็กเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต ลัทธิเวนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ