คณะผู้บริหาร

นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา