พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
  2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและงานอาชีพ
     เป้าประสงค์
  1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและงานอาชีพ