วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้พื้นฐานงานอาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง