ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านคลองประทุนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 35 ไร่ 82 ตารางวา  เลขที่ 121 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (ตามเกณฑ์การจัดขนาดโรงเรียนของ คณะกรรมการข้าราชการครู) อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4  กันยายน  พ.ศ.2504 บนที่ดินของวัด เนื่องจากเป็นความต้องการของวัดและชุมชน  เพราะไม่มีโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เดิมอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวร่วมกันก่อสร้างโดยราษฎรในหมู่บ้าน เปิดทำการสอนในระดับชั้น ป.1 – ป.2  มีครูสอนเพียงคนเดียวในปีการศึกษา 2516 และเปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 5  ห้องเรียน โดยย้ายที่ก่อสร้างจากที่ดินของวัดไปทำการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  บนที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 35 ไร่ 82 ตารางวา ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการและชุมชนในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบจนมีสภาพเกือบเพียงพอต่อความต้องการ และในปีการศึกษา 2534  ได้รับคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันนี้ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  2559   - รางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษาสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                             - โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้
                               เรื่องสหกรณ์คู่ชุมชน
                             - รางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษาสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                             - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเงิน
                             - รางวัล ป.ป.ส.ประเภทผลงานระดับทองดีเด่น อันดับที่ 1 โครงการสถานศึกษา
                               สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา  2560   - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร  
                             - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง อันดับ 1
                             - โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา  2561  - โรงเรียนปลอดขยะ( Zero Waste) กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
                             - เกียรติบัตร ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพิ้นฐานระดับชาติ ( O-NET)เพิ่มขึ้น
                               ปีการศึกษา 2561